Zasady Koalicji

Warunki uczestnictwa w Koalicji

1) Uznajemy rodzinę złożoną z taty, mamy i dzieci za wielką wartość.

Rodzina to trwałe więzi miłości między mężczyzną – ojcem i kobietą – matką oraz dziećmi, które dają siłę, radość, życie i szczęście.
Rodzina to miejsce, gdzie każdy powinien być kochany i szanowany.
Rodzina to dla nas wielka wartość. Innymi słowy: rodzina = dobra marka!

2) Zdecydowanie odrzucamy ideologię gender

Przez określenie „ideologia gender” rozumiemy działania, które:

  • posługując się określeniami typu „płeć kulturowa”, „równość płci”, tolerancja, akceptacja, afirmacja zachowań nieheteroseksualnych, zmierzają do przeformułowania pojęcia „rodzina”, w taki sposób aby objąć nim związki inne niż złożone z ojca, matki i dziecka (dzieci);
  • zmierzają do narzucania (wprowadzenia) takich treści, form i metod edukacji, w wyniku których u dzieci może pojawić się trudność w identyfikacji i akceptacji swojej płci i tożsamości płciowej;
  • zmierzają do seksualizacji dzieci (skoncentrowania rozwoju dzieci wokół seksu);
  • zmierzają do eliminowania decyzji rodziców co do treści edukacyjnych przekazywanych ich dzieciom, a związanych przede wszystkim ze sferą rozwoju psychoseksualnego;

Przykładem dokumentu prezentującego ideologię gender są dla nas „Standardy edukacji seksualnej w Europie” firmowane przez WHO i BZgA .

3) Szanujemy każdego człowieka

Zdecydowanie odrzucamy konkretne poglądy związane z ideologia gender. Naszym zdaniem są one szkodliwe dla dzieci i dla rodzin.
Jednocześnie szanujemy osoby, które te poglądy popierają.
Sprzeciwiamy się promowaniu homoseksualnego, biseksualnego,  transseksualnego itp. stylu życia.
Jednocześnie szanujemy osoby, które taki styl życia realizują.

4) Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi organizacjami i środowiskami, które podzielają nasze cele i wizję rodziny (tata, mama i dzieci), chcą działać na rzecz rodziny i zdecydowanie sprzeciwiają się ideologii gender

Koalicja została zainicjowana przez środowiska katolickie, ale nie ma charakteru religijnego czy wyznaniowego. Uważamy, że sprawa obrony rodziny i dzieci przed szkodliwymi wpływami ideologii gender jest koniecznością chwili – bez względu na przekonania religijne czy wyznaniowe. Jesteśmy przekonani (potwierdzają to również liczne badania naukowe i badania opinii publicznej), że rodzina złożona z taty, mamy i z dzieci jest wartością dla większości obywateli Rzeczpospolitej Polskiej – bez względu na to, czy wierzymy w Boga czy też nie, bez względu na to, jakiej jesteśmy religii czy wyznania, bez względu na to, jakiej jesteśmy narodowości.

Koalicja jest otwarta również na współpracę z Kościołami i związkami religijnymi, które stają w obronie rodziny złożonej z taty, mamy i dzieci i przeciwstawiają się ideologii gender.

5) Podejmujemy działania polityczne w znaczeniu troski o dobro wspólne, ale nie działamy na rzecz jakiejkolwiek partii politycznej.

Polityków – bez względu na przynależność do partii politycznych – dzielimy na:

  • zdecydowanie przyjaznych rodzinie i przeciwników gender;
  • zdecydowanych zwolenników gender i przeciwników rodziny;
  • nie mających wyrobionego zdania w tej kwestii;

Koalicja jest działaniem obywatelskim na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej, a nie na rzecz jakiejkolwiek partii politycznej.
W Koalicji nie zajmujemy się tym, kto popiera jakie partie polityczne.
Uczestnicy koalicji mają swoje preferencje partyjne – miejscem podejmowania tych tematów są jednak inne miejsca i środowiska niż Koalicja.

6) Wchodząc do Koalicji wyrażamy zgodę na publiczne informowanie o tym fakcie.

Każdy uczestnik Koalicji przez fakt podpisania umowy koalicyjnej wyraża zgodę na publiczne informowanie o tym fakcie przez osoby działające w imieniu Koalicji (media, strony internetowe).
Dane kontaktowe uczestników Koalicji przechowuje organizacja prowadząca biuro Koalicji.
Dane te nie są publicznie udostępniane, chyba, że organizacja przystępująca do Koalicji wyrazi na to zgodę.
Dane te mogą być udostępnianie uczestnikom Koalicji.
W przypadku Komitetu Honorowego, dane kontaktowe będące w posiadaniu biura Koalicji nie są udostępniane  ani publicznie ani uczestnikom Koalicji. Dane te są udostępniane tylko członkom Rady Koalicji.

7) Nie zajmujemy jako Koalicja stanowiska w sprawach nie związanych z naszymi celami; nie popieramy ich ani nie odrzucamy.

Koalicja nie zajmuje się sprawami poza obszarem swojego działania. Dlatego też w Koalicji mogą uczestniczyć organizacje i środowiska różniące się w sprawach  religijnych, wyznaniowych, światopoglądowych,  politycznych, gospodarczych itd.